skip to Main Content

Definities

Klant: elke professionele of natuurlijke persoon die bekwaam is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder voorbehoud van de onderhavige voorwaarden.
Diensten en services: https://www.secretjardin.com biedt cliënten:

Inhoud: Alle samenstellende elementen van de op de Site aanwezige informatie, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Klantinformatie: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die door https://www.secretjardin.com kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en voor analytische en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt, gebruik makend van de voornoemde site.

Persoonsgegevens: “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van natuurlijke personen op wie zij van toepassing zijn” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “onderaannemer” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis als gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)

 1. Presentatie van de website.

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie is het voor de gebruikers van de website https://www.secretjardin.com duidelijk wie de verschillende belanghebbenden zijn bij de uitvoering van en het toezicht op de website:

Eigenaar: SRL AGOMOON Maatschappelijk kapitaal van 218600 € BTW-nummer: BE0831574070 – Drève de la Courte au Bois 7170 Manage – België
Publicatie Manager: Agomoon – info@secretjardin.com
De publicatieverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Agomoon – info@secretjardin.com
Gastheer: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk
Functionaris voor gegevensbescherming: Agomoon – info@secretjardin.com

Sjabloon van juridische vermeldingen aangeboden door Orson.io, oplossing online van de creatie van mobiele website.

 1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een werk van de geest dat beschermd wordt door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele wijze de elementen of werken van de Site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, afstaan of voor eigen rekening exploiteren.

Het gebruik van de site https://www.secretjardin.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de site https://www.secretjardin.com worden verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Tot een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden besloten door https://www.secretjardin.com, die dan zal trachten de gebruikers vóór de data en tijdstippen van de interventie in kennis te stellen. De website https://www.secretjardin.com wordt regelmatig bijgewerkt door https://www.secretjardin.com responsible. Op dezelfde wijze kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

 1. Beschrijving van de verleende diensten.

De website https://www.secretjardin.com is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. SRL AGOMOON streeft ernaar om op de site https: // www.secretjardin.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, hetzij door hem, hetzij door de derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle op de site https://www.secretjardin.com vermelde gegevens worden ter indicatie gegeven en kunnen nog evolueren. Bovendien is de informatie op de site https://www.secretjardin.com niet volledig. Zij worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij online zijn gegaan.

 1. Contractuele beperkingen van de technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in toegang te krijgen tot de site met recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de laatste generatie die is bijgewerkt. De site https://www.secretjardin.com wordt gehost bij een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheidsgraad garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, ter verbetering van haar infrastructuren, bij storingen in haar infrastructuren of indien de Diensten en Diensten geacht worden verkeer te genereren. onnatuurlijk.

SRL AGOMOON en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internet, telefoonlijnen of hardware en telefonie die met name verband houden met de congestie van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

 1. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

SRL AGOMOON bezit de intellectuele eigendomsrechten en heeft het recht om alle op de website beschikbare elementen te gebruiken, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: SRL AGOMOON.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid.

SRL AGOMOON treedt op als uitgever van de site. SRL AGOMOON is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de door haar gepubliceerde Content.

SRL AGOMOON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, bij toegang tot de website https://www.secretjardin.com, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, dat wil zeggen het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

SRL AGOMOON kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld een verlies van markt of een gemiste kans) die voortvloeit uit het gebruik van de site https: //www.secretjardin.com. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor de gebruikers. SRL AGOMOON behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd zou zijn met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien nodig behoudt SRL AGOMOON zich tevens het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in het geding te brengen, met name in geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie…).

 1. Beheer van persoonsgegevens.

De Cliënt is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: AGOMOON. SRL AGOMOON wordt vertegenwoordigd door Jacques Bordes, zijn wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens, verbindt SRL AGOMOON zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten, vanaf het verkrijgen van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register bij te houden van de behandelingen overeenkomstig de werkelijkheid. Telkens SRL AGOMOON Persoonlijke Gegevens verwerkt, neemt SRL AGOMOON alle redelijke stappen om de nauwkeurigheid en de geschiktheid van de Persoonlijke Gegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor SRL AGOMOON ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

SRL AGOMOON kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

 • om de navigatie op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten en prestaties mogelijk te maken: login en gebruik van de Site, facturatie, bestelhistoriek, enz.
 • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking …): computerhardware gebruikt voor navigatie, IP-adres, wachtwoord (hash)
 • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op https://www.secretjardin.com: e-mailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, mail): telefoonnummer, emailadres

SRL AGOMOON brengt uw persoonlijke gegevens niet op de markt en deze worden dan ook alleen gebruikt indien nodig of voor statistische doeleinden en analyses.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben de gebruikers van https://www.secretjardin.com de volgende rechten:

 • recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), bijwerking, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht van blokkering of wissen van gegevens van de Gebruikers van persoonlijke aard (artikel 17 RGPD) , wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de inzameling, gebruik, verstrekking of bewaring verboden is
 • recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
 • recht om de verwerking van Gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 RGPD)
 • recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 RGPD)
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens die de Gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens het voorwerp zijn van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 RGPD)
 • het recht om het lot van de gegevens van de Gebruikers na hun overlijden te bepalen en te kiezen aan wie https://www.secretjardin.com zijn gegevens moet meedelen (of niet) aan een derde die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra SRL AGOMOON kennis heeft van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt SRL AGOMOON zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij de bewaring ervan noodzakelijk is gebleken voor bewijskrachtige doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de gebruiker wenst te weten hoe SRL AGOMOON zijn persoonlijke gegevens gebruikt, wenst te corrigeren of zich wenst te verzetten tegen de behandeling ervan, kan de gebruiker schriftelijk contact opnemen met SRL AGOMOON op het volgende adres :

AGOMOON – DPO, Agomoon
Drève de la Courte au Bois 7170 Manage. België

In dit geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonlijke Gegevens hij door SRL AGOMOON wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zullen onderworpen zijn aan de verplichtingen die de wet aan https://www.secretjardin.comby oplegt, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de gebruikers van https://www.secretjardin.com een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

Het is SRL AGOMOON verboden de over haar Klanten verzamelde Informatie te verwerken, te hosten of over te dragen naar een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als “ongeschikt” wordt erkend, zonder de Klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. SRL AGOMOON blijft echter vrij in de keuze van haar technische en commerciële onderaannemers op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n 2016-679).

SRL AGOMOON verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en met name te voorkomen dat deze aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien SRL AGOMOON echter in kennis wordt gesteld van een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, zal zij de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en hem op de hoogte stellen van de corrigerende maatregelen. genomen. Bovendien verzamelt SRL AGOMOON geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonlijke Gegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van SRL AGOMOON en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de gebruikers van SRL AGOMOON voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

 1. Incident Kennisgeving

Welke inspanningen ook worden gedaan, geen enkele methode van overdracht via het Internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Wij kunnen derhalve geen absolute veiligheid garanderen. Indien wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers daarvan in kennis stellen zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentenmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze klanten volledig te informeren over alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekening en hun alle informatie te verstrekken die zij nodig hebben om te voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.secretjardin.com wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of op enigerlei wijze aan derden verkocht. Alleen de overname van de aflossing https://www.secretjardin.com en rechten maken de overdracht van dergelijke informatie aan de aspirant-koper mogelijk, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens op te slaan en te wijzigen in vis van de gebruiker van de site https://www.secretjardin.com.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt https://www.secretjardin.com gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewall, pseudonimisering, encryptie en wachtwoord.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt SRL AGOMOON alle redelijke maatregelen om haar te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 1. Hypertextkoppelingen “cookies” en tags (“tags”) internet

De site https://www.secretjardin.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van SRL AGOMOON. https://www.secretjardin.com heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, stemt u ermee in dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment gratis deactiveren via de deactiveringsmogelijkheden die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1. ” COOKIES “

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker wordt opgeslagen (bv. computer, smartphone), (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, en de datum en het tijdstip van toegang. De Cookies lopen in geen geval het risico de terminal van de Gebruiker te beschadigen.

SRL AGOMOON kan de gegevens van de gebruiker betreffende zijn bezoek aan de site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s, de uitgevoerde opzoekingen. Deze informatie stelt SRL AGOMOON in staat om de inhoud van de site, de navigatie van de gebruiker te verbeteren.

Cookies die de navigatie en/of de levering van de door de Site aangeboden diensten vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser zo instellen dat hij kan beslissen of hij deze al dan niet aanvaardt, zodat de Cookies op de Website worden geregistreerd. de terminal of, integendeel, dat zij worden verworpen, hetzij systematisch, hetzij naar gelang van de verstrekker ervan. De gebruiker kan zijn browser ook zo configureren dat de aanvaarding of weigering van cookies hem stipt wordt voorgesteld, voordat een cookie op zijn terminal kan worden geregistreerd. https://www.secretjardin.com informeert de gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat de functionaliteit van zijn browsersoftware niet volledig beschikbaar is.

Indien de Gebruiker de registratie van Cookies in zijn terminal of zijn browser weigert, of indien de Gebruiker de daar geregistreerde Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat zijn browsen en zijn ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www.secretjardin.com of een van zijn dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal en het beeldscherm of het land van waaruit de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, niet kan herkennen.

In voorkomend geval wijst SRL AGOMOON alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan het minder goed functioneren van de site en de diensten die eventueel worden aangeboden door https://www.secretjardin.com, als gevolg (i) door de weigering van cookies door de gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://www.secretjardin.com om de voor hun werking noodzakelijke Cookies te registreren of te raadplegen wegens de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de gebruiker zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan op elk moment de keuze maken om zijn wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.secretjardin.com zal ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de in dit deel beschreven informatie.

Ten slotte, door te klikken op de icoontjes gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook en Linkedin die op de website https://www.secretjardin.com of in zijn mobiele applicatie verschijnen en indien de gebruiker het deponeren van cookies heeft aanvaard bij het verder surfen op de Website of de mobiele applicatie https://www.secretjardin.com, kunnen Twitter, Facebook en Linkedin ook cookies plaatsen op uw toestellen (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door verder te navigeren op de Website of de mobiele applicatie van https://www.secretjardin.com. De Gebruiker kan niettemin op elk moment zijn toestemming herroepen dat https://www.secretjardin.com dit type cookies deponeert.

Update cookievoorkeuren

Artikel 9.2. TAGS (“TAGS”) INTERNET

https://www.secretjardin.com kan af en toe gebruik maken van internettags (ook wel “tags” genoemd, of actietags, one-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s, en één-op-één GIF’s) en deze inzetten door tussenkomst van een gespecialiseerde partner voor webanalyse die zich waarschijnlijk in een vreemd land bevindt (en dus de bijbehorende informatie opslaat, met inbegrip van het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die gebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina’s ervan.

Deze technologie stelt SRL AGOMOON in staat de reacties van de bezoekers op de site en de doeltreffendheid van de acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe dienstverlener kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites, rapporten samenstellen over de activiteit van de Site ter attentie van https://www.secretjardin.com, en andere diensten verlenen in verband met het gebruik van de Site en het internet.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://www.secretjardin.com is onderworpen aan het Franse recht. Behoudens in gevallen waarin de wet niet voorziet, zijn uitsluitend bevoegd de bevoegde rechtbanken van Charleroi – België

 

Back To Top
×Close search
Zoeken