skip to Main Content

Definities

Klant: elke professionele of natuurlijke persoon die in staat is in de zin van artikelen 1123 en naar aanleiding van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden.
Diensten en diensten: https://www.secretjardin.com biedt klanten:

Inhoud: Alle bestanddelen van de informatie die op de site aanwezig is, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Klantinformatie: Hierna “Informatie(en)” genoemd die overeenkomt met alle persoonsgegevens die in het bezit kunnen zijn van https://www.secretjardin.com voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en voor analytische en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker verbinding maken, met behulp van de bovengenoemde site.

Persoonlijke gegevens: “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van natuurlijke personen op wie zij van toepassing zijn” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “onderaannemer” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

 1. Presentatie van de website.

Op grond van artikel 6 van wet nr https://www.secretjardin.com.

Eigenaar: SRL AGOMOON Aandelenkapitaal van 218600 € BTW-nummer: BE0831574070 – Drève de la Courte au Bois 7170 Manage – België
Publicatiemanager: Agomoon – info@secretjardin.com
De publicatiemanager is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Agomoon – info@secretjardin.com
Gastheer: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk
Functionaris gegevensbescherming: Agomoon – info@secretjardin.com

Sjabloon van juridische vermeldingen aangeboden door Orson.io, oplossing online van de oprichting van mobiele website.

 1. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en aangeboden diensten.

De site vormt een werk van de geest beschermd door de bepalingen van de Code van de Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele wijze de elementen of werken van de Site voor eigen rekening of een deel van de onderdelen of werken van de site hergebruiken, toewijzen of exploiteren.

Het gebruik van de site https://www.secretjardin.com impliceert de volledige en volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://www.secretjardin.com worden uitgenodigd om hen regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken toegankelijk voor gebruikers op elk gewenst moment. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door https://www.secretjardin.com, die vervolgens zal proberen om te communiceren met gebruikers vóór de data en tijden van de interventie. De website https://www.secretjardin.com wordt regelmatig bijgewerkt door https://www.secretjardin.com verantwoordelijke. Op dezelfde manier kunnen de juridische vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij leggen de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen, op om er kennis van te nemen.

 1. Beschrijving van de verleende diensten.

De website https://www.secretjardin.com is bedoeld om informatie te geven over alle activiteiten van het bedrijf. SRL AGOMOON streeft ernaar om op de site https: // www.secretjardin.com informatie zo accuraat mogelijk te maken. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vergissingen, onjuistheden en tekortkomingen in de actualisering, door hem of de externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie vermeld op de site https://www.secretjardin.com worden gegeven als een indicatie, en zijn waarschijnlijk evolueren. Bovendien zijn de informatie op de site https://www.secretjardin.com niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online gingen.

 1. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, zonder virussen en met een browser van de laatste generatie bijgewerkt. De site https://www.secretjardin.com wordt gehost bij een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

Het doel is om een service te bieden die de beste toegankelijkheidsgraad garandeert. De gastheer zorgt 24 uur per dag, elke dag van het jaar, voor de continuïteit van zijn dienstverlening. Zij behoudt zich echter het recht voor om de hostingservice zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuur te verbeteren, te falen in haar infrastructuur of als de diensten en diensten geacht worden Verkeer. Onnatuurlijke.

SRL AGOMOON en de host kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van storing van het internet, telefoonlijnen of hardware en telefonie, met name in verband met de congestie van het netwerk dat de toegang tot de server verhindert.

 1. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

SRL AGOMOON bezit de intellectuele eigendomsrechten en heeft het recht om alle elementen op de website te gebruiken, waaronder tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of het proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: SRL AGOMOON.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd overeenkomstig de artikelen L.335-2 en naar aanleiding van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

 1. Beperkingen van aansprakelijkheid.

SRL AGOMOON treedt op als uitgever van de site. SRL AGOMOON is verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de Content die het publiceert.

SRL AGOMOON kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, bij de toegang tot de website https://www.secretjardin.com, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties van punt 4, dat wil zeggen het uiterlijk van een bug of onverenigbaarheid.

SRL AGOMOON kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van markt of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de site https: //www.secretjardin.com. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. SRL AGOMOON behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die in deze ruimte wordt geplaatst die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. Indien nodig behoudt SRL AGOMOON zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, vooral in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, welk medium dan ook wordt gebruikt (tekst, fotografie …).

 1. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant wordt geïnformeerd over de regelgeving op het gebied van marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de Digitale Economie, de Wet bescherming persoonsgegevens van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van het persoonlijke account van de Gebruiker en de navigatie op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens: AGOMOON. SRL AGOMOON wordt vertegenwoordigd door Jacques Bordes, zijn wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die zij verzamelt, stemt SRL AGOMOON ermee in de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemming, volledige informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens te verstrekken en een register bij te houden van behandelingen in lijn met de werkelijkheid. Wanneer SRL AGOMOON Persoonsgegevens verwerkt, neemt SRL AGOMOON alle redelijke stappen om de juistheid en geschiktheid van de Persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor SRL AGOMOON deze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

SRL AGOMOON kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

 • om navigatie op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van door de gebruiker bestelde diensten en diensten mogelijk te maken: login en gebruik van de Site, facturatie, bestelgeschiedenis, enz.
 • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spammen, hacken …): computerhardware die wordt gebruikt voor navigatie, IP-adres, wachtwoord (hash)
 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://www.secretjardin.com: e-mailadres
 • om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, mail): telefoonnummer, e-mailadres

SRL AGOMOON brengt uw persoonsgegevens die daarom alleen worden gebruikt door noodzaak of voor statistische doeleinden en analyses op de markt.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en oppositie

Overeenkomstig de geldende Europese regelgeving hebben gebruikers van https://www.secretjardin.com de volgende rechten:

 • recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van gebruikers recht op vergrendeling of wissen van gegevens van de gebruikers van persoonlijke aard (artikel 17 van de RGPD) , wanneer ze onjuist, onvolledig, ondubbelzinnig, verouderd zijn; of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is
 • recht om de toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
 • recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 RGPD)
 • recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 RGPD)
 • recht op de portabiliteit van de gegevens die de Gebruikers zullen hebben verstrekt, wanneer deze gegevens het voorwerp zijn van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op een contract (artikel 20 RGPD)
 • recht om het lot van de gegevens van de Gebruikers na hun overlijden te bepalen en te kiezen aan wie https://www.secretjardin.com zijn gegevens moeten communiceren (of niet) aan een derde die zij eerder zullen hebben aangewezen

Zodra SRL AGOMOON kennis heeft van de dood van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt SRL AGOMOON zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij hun instandhouding noodzakelijk bleek voor bewijzende doeleinden of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Indien de Gebruiker wil weten hoe SRL AGOMOON zijn Persoonsgegevens gebruikt, verzoekt om de behandeling te corrigeren of tegen te gaan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met SRL AGOMOON naar het volgende adres:

AGOMOON – DPO, Agomoon
Drève de la Courte au Bois 7170 Manage. België

In dit geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens vermelden die hij graag wil dat SRL AGOMOON corrigeert, updatet of verwijdert, door zich precies te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die aan https://www.secretjardin.comby de wet worden opgelegd, met name met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen https://www.secretjardin.com gebruikers een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

SRL AGOMOON is verboden de informatie die op haar klanten wordt verzameld te verwerken, te hosten of over te dragen naar een land buiten de Europese Unie of erkend als “ongeschikt” door de Europese Commissie zonder de klant eerst te informeren. SRL AGOMOON blijft echter vrij van de keuze van haar technische en commerciële onderaannemers op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n 2016-679).

SRL AGOMOON verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te bewaren en in het bijzonder dat deze niet aan onbevoegde personen worden meegedeeld. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie van de Klant beïnvloedt onder de aandacht van SRL AGOMOON wordt gebracht, stelt het de Klant onmiddellijk op de hoogte en stelt hem op de hoogte van de corrigerende maatregelen. Genomen. Bovendien verzamelt SRL AGOMOON geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van SRL AGOMOON en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doelstellingen van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve toeschrijvingen en voor de hierboven genoemde doeleinden, de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers van SRL AGOMOON zijn voornamelijk de agenten van onze klantenservice.

 1. Melding van incidenten

Wat de inspanningen ook worden geleverd, geen methode van overdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. We kunnen dus geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Bij onze procedures voor het melden van incidenten wordt rekening gehouden met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We zijn toegewijd om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de beveiliging van hun account en hen alle informatie te verstrekken die ze nodig hebben om hen te helpen voldoen aan hun eigen vereisten voor rapportage op regelgeving.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.secretjardin.com wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op enige steun aan derden. Alleen de aanname van terugbetaling https://www.secretjardin.com en rechten maken het mogelijk dergelijke informatie toe te geven aan de potentiële koper die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens op te slaan en aan te passen aan de gebruiker van de site https://www.secretjardin.com.

Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, gebruikt https://www.secretjardin.com netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewall, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoord.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt SRL AGOMOON alle redelijke maatregelen om te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 1. Hypertext links “cookies” en tags (“tags”) internet

De site https://www.secretjardin.com bevat een aantal hypertext links naar andere sites, opgezet met toestemming van SRL AGOMOON. https://www.secretjardin.com heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit om cookies uit te schakelen, stemt u ermee in dat de site ze mag gebruiken. U deze cookies te allen tijde gratis uitschakelen van de deactiveringsmogelijkheden die u worden aangeboden en hieronder worden teruggeroepen, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of verhinderen.

9.1. ” COOKIES “

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt verzonden en is opgeslagen in de terminal van de gebruiker (bijvoorbeeld computer, smartphone), (hierna “Cookies” genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetserviceprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en het tijdstip van toegang. De Cookies lopen in geen geval het risico om de terminal van de Gebruiker te beschadigen.

SRL AGOMOON kan de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan SRL AGOMOON de inhoud van de Site, de navigatie van de Gebruiker, verbeteren.

Cookies die de navigatie en/of het verlenen van de door de Site aangeboden diensten vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij deze al dan niet wil accepteren, zodat cookies op de Website worden geregistreerd. de terminal of, integendeel, dat zij systematisch of volgens hun uitgevende instelling worden afgewezen. De gebruiker kan ook zijn browser zo configureren dat de acceptatie of afwijzing van cookies hem stipt wordt voorgesteld, voordat een cookie waarschijnlijk in zijn terminal wordt geregistreerd. https://www.secretjardin.com informeert de gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat de functionaliteit van zijn browsersoftware niet allemaal beschikbaar is.

Als de Gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of zijn browser weigert, of als de Gebruiker degenen verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn browsen en zijn ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www.secretjardin.com of een van haar dienstverleners om technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal en het display of het land van waaruit de terminal lijkt te zijn verbonden met internet, niet kan herkennen.

Indien van toepassing wijst SRL AGOMOON alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen in verband met de gedegradeerde werking van de Site en de diensten die mogelijk door https://www.secretjardin.com worden aangeboden, i) van de weigering van cookies door de Gebruiker ii) de onmogelijkheid voor https://www.secretjardin.com om de cookies die nodig zijn voor de werking ervan te registreren of te raadplegen vanwege de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, die aangeeft hoe de gebruiker zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

Op elk moment kan de Gebruiker de keuze maken om zijn wensen met betrekking tot Cookies uit te drukken en aan te passen. https://www.secretjardin.com zal ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de informatie beschreven in deze sectie te helpen.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan Twitter, Facebook en Linkedin sociale netwerken verschijnen op de https://www.secretjardin.com website of in de mobiele applicatie en als de gebruiker heeft aanvaard de storting van cookies in de voortzetting van de website of de mobiele applicatie https://www.secretjardin.com, Twitter, Facebook en Linkedin kan ook cookies op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals gedeponeerd als u hiermee instemt, door uw navigatie op de website of de mobiele toepassing van https://www.secretjardin.com voort te zetten. De Gebruiker kan echter te allen tijde zijn toestemming heroverwegen om dit soort cookies https://www.secretjardin.com bestanden.

Artikel 9.2. TAGS (“TAGS”) INTERNET

https://www.secretjardin.com af en toe internettags (ook wel tags of actietags, GIF’s met één pixel, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s en een-op-een GIF’s) gebruiken en deze kunnen implementeren door de tussenkomst van een gespecialiseerde webanalysepartner die zich waarschijnlijk zal bevinden (en dus om de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de gebruiker) in een vreemd land op te slaan.

Deze tags worden geplaatst, zowel in online advertenties waardoor gebruikers toegang tot de site, en op de verschillende pagina’s van het.

Deze technologie stelt SRL AGOMOON in staat om de reacties van de bezoekers op de Site en de effectiviteit van haar acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals dat het gebruik van deze site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de site en andere websites, rapporten over de activiteiten van de Site onder de aandacht van https://www.secretjardin.com stellen en andere diensten aanbieden die verband houden met het gebruik ervan en het internet.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://www.secretjardin.com is onderworpen aan de Franse wetgeving. Behalve in gevallen waarin de wet het niet toelaat, wordt de bevoegde rechterlijke instanties van Charleroi – België exclusieve bevoegdheid verleend.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken