skip to Main Content

Definicje

Klient: każdy profesjonalista lub osoba fizyczna zdolna w rozumieniu art. 1123 i następnych kodeksu cywilnego lub osoba prawna, która odwiedza Stronę, z zastrzeżeniem niniejszych warunków.
Usługi i serwis: https://www.secretjardin.com zapewnia Klientom:

Treść: Wszystkie elementy składowe informacji występujące na Stronie, w szczególności teksty – obrazy – filmy.

Informacje o kliencie: Zwane dalej „Informacje (s)”, które odpowiadają wszystkim danym osobowym, które mogą być przechowywane przez https://www.secretjardin.com do zarządzania kontem, zarządzania relacjami z klientem oraz do celów analitycznych i statystycznych.

Użytkownik: Internauta łączący się, korzystający z w/w strony.

Dane osobowe: „Informacje, które pozwalają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).

Terminy „dane osobowe”, „osoba, której dane dotyczą”, „podwykonawca” i „dane wrażliwe” mają znaczenie określone w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (GDPR: nr 2016-679)

 1. Prezentacja strony internetowej.

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zaufania w gospodarce cyfrowej, użytkownicy strony internetowej https://www.secretjardin.com muszą mieć jasność co do tożsamości różnych podmiotów zaangażowanych w jej wdrażanie i monitorowanie:

Właściciel: SRL AGOMOON Kapitał zakładowy 218600 € Numer VAT: BE0831574070 – Drève de la Courte au Bois 7170 Manage – Belgia
Menedżer Publikacji: Agomoon – info@secretjardin.com
Kierownikiem publikacji jest osoba fizyczna lub osoba prawna.
Webmaster: Agomoon – info@secretjardin.com
Gospodarz: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francja
Inspektor ochrony danych: Agomoon – info@secretjardin.com

Szablon wzmianek prawnych oferowany przez Orson.io, rozwiązanie online do tworzenia mobilnych stron internetowych.

 1. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług.

Strona stanowi dzieło ducha chronione przepisami Kodeksu Własności Intelektualnej oraz obowiązującymi Przepisami Międzynarodowymi. Usługobiorca nie może w żaden sposób ponownie wykorzystywać, cedować lub wykorzystywać na własny rachunek całości lub części elementów lub utworów Serwisu.

Korzystanie z witryny https://www.secretjardin.com oznacza pełną i całkowitą akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili zmienione lub uzupełnione, użytkownicy strony https://www.secretjardin.com proszeni są o regularne zapoznawanie się z nimi.

Ta strona jest normalnie dostępna dla użytkowników w każdej chwili. Przerwa spowodowana konserwacją techniczną może być jednak ustalona przez https://www.secretjardin.com, który postara się poinformować użytkowników przed datą i godziną interwencji. Strona https://www.secretjardin.com jest regularnie aktualizowana przez odpowiedzialnych za https://www.secretjardin.com. W ten sam sposób, wzmianki prawne mogą być w każdej chwili modyfikowane: narzucają one jednak użytkownikowi, który jest proszony o jak najczęstsze odwoływanie się do nich w celu zapoznania się z nimi.

 1. Opis świadczonych usług.

Strona internetowa https://www.secretjardin.com ma na celu dostarczenie informacji na temat całej działalności firmy. SRL AGOMOON dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie https: // www.secretjardin.com były jak najdokładniejsze. Jednak nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za niedopatrzenia, nieścisłości i braki w aktualizacji, czy to przez niego lub strony trzecie partnerów, którzy dostarczają te informacje.

Wszystkie informacje podane na stronie https://www.secretjardin.com mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje zawarte na stronie https://www.secretjardin.com nie są wyczerpujące. Są one podawane z zastrzeżeniem zmian, które zostały dokonane od momentu ich wprowadzenia na rynek.

 1. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Strona wykorzystuje technologię JavaScript. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto, użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania z niej przy użyciu aktualnego sprzętu, nie zawierającego wirusów i z przeglądarką najnowszej generacji. Strona https://www.secretjardin.com jest hostowana u usługodawcy na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO: n ° 2016-679)

Celem jest dostarczenie usługi, która zapewnia najlepszy wskaźnik dostępności. Hosting zapewnia ciągłość usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Jednakże, zastrzega sobie prawo do przerwania usługi hostingowej na możliwie najkrótsze okresy czasu, w szczególności w celach konserwacyjnych, w celu poprawy swojej infrastruktury, w przypadku awarii swojej infrastruktury lub jeśli Usługi i Usługi generują uznany ruch. nienaturalne.

SRL AGOMOON i gospodarz nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku wadliwego działania Internetu, linii telefonicznych lub sprzętu i telefonii, związanych w szczególności z przeciążeniem sieci uniemożliwiającym dostęp do serwera.

 1. Własność intelektualna i podróbki.

SRL AGOMOON jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa do wykorzystywania wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej, w tym tekstów, obrazów, grafik, logo, filmów, ikon i dźwięków. Wszelkie powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie całości lub części elementów strony, niezależnie od zastosowanych środków i procesów, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody: SRL AGOMOON.

Każde nieuprawnione wykorzystanie strony lub elementów na niej zawartych będzie traktowane jako naruszenie i ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

 1. Ograniczenia odpowiedzialności.

SRL AGOMOON działa jako wydawca strony. SRL AGOMOON jest odpowiedzialna za jakość i prawdziwość publikowanych przez siebie treści.

SRL AGOMOON nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia sprzętu użytkownika, podczas korzystania ze strony https://www.secretjardin.com, wynikające z użycia sprzętu niezgodnego ze specyfikacjami podanymi w punkcie 4, czyli z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

SRL AGOMOON nie ponosi również odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak na przykład utrata rynku lub utrata szansy) wynikające z korzystania ze strony https: //www.secretjardin.com. Do dyspozycji użytkowników są przestrzenie interaktywne (możliwość zadawania pytań w strefie kontaktowej). SRL AGOMOON zastrzega sobie prawo do usuwania, bez uprzedzenia, wszelkich treści zamieszczonych w tej przestrzeni, które naruszałyby obowiązujące we Francji prawo, a w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W razie potrzeby, SRL AGOMOON zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, zwłaszcza w przypadku wiadomości rasistowskich, obraźliwych, zniesławiających lub pornograficznych, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia…).

 1. Zarządzanie danymi osobowymi.

Klient jest poinformowany o przepisach dotyczących komunikacji marketingowej, ustawy z dnia 21 czerwca 2014 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, ustawy z dnia 06 sierpnia 2004 r. o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO: nr 2016-679).

7.1 Odpowiedzialni za gromadzenie danych osobowych

Dla Danych Osobowych zbieranych w ramach zakładania konta osobistego Użytkownika i jego nawigacji w Serwisie, Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Danych Osobowych jest: AGOMOON. SRL AGOMOON jest reprezentowana przez Jacquesa Bordesa, jego przedstawiciela prawnego.

Jako odpowiedzialny za przetwarzanie gromadzonych danych, SRL AGOMOON zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. W szczególności do Klienta należy ustalenie celów przetwarzania danych, zapewnienie swoim potencjalnym klientom i klientom, od momentu uzyskania ich zgody, kompletnych informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych oraz prowadzenie rejestru zabiegów zgodnie z rzeczywistością. Zawsze, gdy SRL AGOMOON przetwarza Dane osobowe, SRL AGOMOON podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić dokładność i adekwatność Danych osobowych w odniesieniu do celów, dla których SRL AGOMOON je przetwarza.

7.2 Cel gromadzonych danych

SRL AGOMOON może przetwarzać wszystkie dane lub ich część:

 • w celu umożliwienia nawigacji na Stronie oraz zarządzania i śledzenia usług i usług zamówionych przez użytkownika: logowanie i korzystanie ze Strony, fakturowanie, historia zamówień itp.
 • w celu zapobiegania i zwalczania oszustw komputerowych (spam, hacking …): sprzęt komputerowy używany do nawigacji, adres IP, hasło (hash)
 • w celu poprawy nawigacji na Stronie: dane dotyczące połączeń i użytkowania
 • do przeprowadzania opcjonalnych badań satysfakcji na stronie https://www.secretjardin.com: adres e-mail
 • w celu realizacji kampanii komunikacyjnych (sms, mail): numer telefonu, adres e-mail

SRL AGOMOON nie wprowadza do obrotu danych osobowych, które są zatem wykorzystywane wyłącznie w razie konieczności lub do celów statystycznych i analiz.

7.3 Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi, Użytkownikom serwisu https://www.secretjardin.com przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu (art. 15 RGPD) i sprostowania (art. 16 RGPD), aktualizacji, kompletności danych Użytkowników prawo do zablokowania lub usunięcia danych Użytkowników o charakterze osobowym (art. 17 RGPD) , gdy są one niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub których gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 13-2c RGPD)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych Użytkownika (art. 18 RODO)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika (art. 21 RODO)
 • prawo do przenoszenia danych, które Użytkownik podał, gdy dane te są przedmiotem zautomatyzowanego przetwarzania na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO)
 • prawo do decydowania o losie danych Użytkowników po ich śmierci oraz do decydowania, komu https://www.secretjardin.com ma przekazywać (lub nie) swoje dane, a komu nie.

Po otrzymaniu przez SRL AGOMOON informacji o śmierci Użytkownika i przy braku instrukcji z jego strony, SRL AGOMOON zobowiązuje się zniszczyć jego dane, chyba że ich zachowanie okaże się konieczne do celów dowodowych lub do wypełnienia obowiązku prawnego.

Jeśli Użytkownik chce dowiedzieć się, w jaki sposób SRL AGOMOON wykorzystuje jego dane osobowe, zażądać ich korekty lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu, może skontaktować się z SRL AGOMOON na piśmie na następujący adres :

AGOMOON – DPO, Agomoon
Drève de la Courte au Bois 7170 Manage. Belgia

W takim przypadku użytkownik musi wskazać dane osobowe, które chciałby, aby SRL AGOMOON poprawiła, zaktualizowała lub usunęła, dokładnie się identyfikując, przedstawiając kopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Żądania usunięcia Danych Osobowych będą podlegały obowiązkom, jakie nakładają na https://www.secretjardin.comby przepisy prawa, w szczególności w zakresie przechowywania lub archiwizowania dokumentów. Wreszcie, użytkownicy https://www.secretjardin.com mogą złożyć skargę do organów nadzorczych, w szczególności do CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Nieujawnianie danych osobowych

SRL AGOMOON nie może przetwarzać, hostować ani przekazywać informacji zebranych o swoich klientach do kraju znajdującego się poza Unią Europejską lub uznanego przez Komisję Europejską za „nieodpowiedni” bez uprzedniego poinformowania o tym klienta. SRL AGOMOON zachowuje jednak swobodę wyboru swoich podwykonawców technicznych i handlowych pod warunkiem, że przedstawią oni wystarczające gwarancje w odniesieniu do wymogów ogólnych przepisów o ochronie danych (RGPD: n 2016-679).

SRL AGOMOON zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności, aby zachować bezpieczeństwo informacji, a w szczególności, aby nie były one przekazywane osobom nieupoważnionym. Jeśli jednak SRL AGOMOON zostanie powiadomiona o incydencie mającym wpływ na integralność lub poufność informacji Klienta, niezwłocznie poinformuje o tym Klienta i powiadomi go o środkach naprawczych. wzięty. Ponadto SRL AGOMOON nie gromadzi żadnych „danych wrażliwych”.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez filie SRL AGOMOON i podwykonawców (usługodawców), wyłącznie w celu realizacji celów niniejszej polityki.

Głównymi osobami, które mogą mieć dostęp do danych użytkowników SRL AGOMOON są przede wszystkim pracownicy naszego działu obsługi klienta, w granicach ich uprawnień i do wyżej wymienionych celów.

 1. Powiadomienie o incydencie

Niezależnie od podejmowanych wysiłków, żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, powiadomimy użytkowników, których ono dotyczy, aby mogli podjąć odpowiednie działania. Nasze procedury zgłaszania incydentów uwzględniają nasze zobowiązania prawne, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Zobowiązujemy się do pełnego informowania naszych klientów o wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem ich rachunków oraz dostarczania im wszelkich informacji, które pomogą im spełnić własne wymagania w zakresie sprawozdawczości regulacyjnej.

Żadne dane osobowe użytkownika strony https://www.secretjardin.com nie są publikowane bez jego wiedzy, wymieniane, przekazywane, przydzielane lub sprzedawane na jakimkolwiek wsparciu osobom trzecim. Tylko przejęcie odkupienia https://www.secretjardin.com i prawa pozwalają na przekazywanie takich informacji do potencjalnego nabywcy, który z kolei otrzyma taki sam obowiązek przechowywania i modyfikowania danych do vis użytkownika strony https://www.secretjardin.com.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Danych osobowych i Danych osobowych dotyczących zdrowia, https://www.secretjardin.com korzysta z sieci chronionych przez standardowe urządzenia, takie jak firewall, pseudonimizacja, szyfrowanie i hasło.

Podczas przetwarzania danych osobowych SRL AGOMOON podejmuje wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

 1. Linki hipertekstowe „cookies” i znaczniki („tagi”) internetowe

Strona https://www.secretjardin.com zawiera wiele linków hipertekstowych do innych stron, utworzonych za zgodą SRL AGOMOON. https://www.secretjardin.com nie ma jednak możliwości sprawdzenia zawartości odwiedzanych w ten sposób stron i dlatego nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

O ile nie zdecydujesz się wyłączyć plików cookie, zgadzasz się, że strona może ich używać. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć te pliki cookie za darmo, korzystając z możliwości dezaktywacji oferowanych użytkownikowi i przypomnianych poniżej, wiedząc, że może to ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do wszystkich lub części usług oferowanych przez stronę.

9.1. ” CIASTECZKA „

Cookie” to mały plik informacyjny wysyłany do przeglądarki Użytkownika i przechowywany w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie), (dalej „Cookies”). Plik ten zawiera takie informacje, jak nazwa domeny Użytkownika, dostawca usług internetowych Użytkownika, system operacyjny Użytkownika oraz datę i godzinę dostępu. Cookies w żadnym wypadku nie grożą uszkodzeniem terminala Użytkownika.

SRL AGOMOON może przetwarzać informacje dotyczące wizyty użytkownika na stronie, takie jak przeglądane strony, przeprowadzone wyszukiwania. Informacje te pozwalają SRL AGOMOON poprawić zawartość Strony, nawigację Użytkownika.

Pliki cookie ułatwiające nawigację i/lub świadczenie usług oferowanych przez Witrynę, Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby umożliwić mu podjęcie decyzji, czy chce je zaakceptować, czy też nie, aby pliki cookie były rejestrowane w Witrynie. terminalu lub, przeciwnie, do ich odrzucenia, czy to systematycznie, czy też w zależności od ich wystawcy. Użytkownik może również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby akceptacja lub odrzucenie Cookies były mu proponowane punktualnie, zanim Cookie zostanie prawdopodobnie zarejestrowane w jego urządzeniu końcowym. https://www.secretjardin.com informuje użytkownika, że w takim przypadku możliwe jest, że funkcjonalność jego przeglądarki nie jest w pełni dostępna.

Jeśli Użytkownik odmówi rejestracji Cookies w swoim urządzeniu końcowym lub przeglądarce lub usunie te, które są tam zarejestrowane, Użytkownik jest informowany, że jego przeglądanie i korzystanie z Serwisu może być ograniczone. Może się to zdarzyć również wtedy, gdy https://www.secretjardin.com lub jeden z jego usługodawców nie może rozpoznać, ze względów kompatybilności technicznej, rodzaju przeglądarki używanej przez terminal, języka i wyświetlacza lub kraju, z którego terminal wydaje się być podłączony do Internetu.

Jeśli ma to zastosowanie, SRL AGOMOON nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje związane z pogorszeniem funkcjonowania Strony i usług ewentualnie oferowanych przez https://www.secretjardin.com, wynikające z (i) z powodu odrzucenia plików Cookies przez Użytkownika (ii) braku możliwości rejestracji lub przeglądania przez https://www.secretjardin.com plików Cookies niezbędnych do ich funkcjonowania ze względu na wybór Użytkownika. Do zarządzania plikami Cookies i wyborów Użytkownika, konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Jest to opisane w menu pomocy przeglądarki, które wskaże, w jaki sposób użytkownik może zmienić swoje życzenia dotyczące cookies.

W każdej chwili Użytkownik może wyrazić i zmodyfikować swoje życzenia dotyczące Cookies. https://www.secretjardin.com będzie również korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc jej zbierać i przetwarzać informacje opisane w tej sekcji.

Wreszcie, klikając na ikony dedykowane sieciom społecznościowym Twitter, Facebook i Linkedin pojawiające się na stronie internetowej https://www.secretjardin.com lub w jej aplikacji mobilnej i jeśli użytkownik zaakceptował depozyt plików cookie w dalszym przeglądaniu strony internetowej lub aplikacji mobilnej https://www.secretjardin.com, Twitter, Facebook i Linkedin mogą również umieszczać pliki cookie na urządzeniach użytkownika (komputer, tablet, telefon komórkowy).

Tego rodzaju pliki cookie są umieszczane na terminalach użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, kontynuując nawigację na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej https://www.secretjardin.com. W każdej chwili Użytkownik może jednak ponownie rozważyć swoją zgodę na to, aby https://www.secretjardin.com zapisywał tego typu pliki cookies.

Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Artykuł 9.2. TAGI („TAGI”) INTERNET

https://www.secretjardin.com może od czasu do czasu używać znaczników internetowych (zwanych również „tagami” lub znacznikami akcji, jednopikselowymi GIF-ami, przezroczystymi GIF-ami, niewidocznymi GIF-ami i GIF-ami one-to-one) i rozmieszczać je za pośrednictwem wyspecjalizowanego partnera w zakresie analizy sieci, który może mieć siedzibę (a tym samym przechowywać odpowiednie informacje, w tym adres IP Użytkownika) w obcym kraju.

Znaczniki te są umieszczane zarówno w reklamach internetowych umożliwiających użytkownikom dostęp do Witryny, jak i na różnych jej stronach.

Technologia ta pozwala SRL AGOMOON ocenić reakcje odwiedzających na Stronę i skuteczność jej działań (na przykład liczbę otwarć strony i przeglądanych informacji), a także sposób korzystania z niej przez Użytkownika.

Zewnętrzny dostawca usług może gromadzić informacje o osobach odwiedzających Witrynę i inne strony internetowe za pośrednictwem tych znaczników, sporządzać raporty dotyczące aktywności Witryny na potrzeby https://www.secretjardin.com oraz świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z niej i z Internetu.

 1. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony https://www.secretjardin.com podlegają prawu francuskiemu. Z wyjątkiem przypadków, w których prawo na to nie zezwala, wyłączna jurysdykcja należy do sądów właściwych w Charleroi – Belgia.

 

Back To Top
×Close search
Search