skip to Main Content

Definice

Zákazník: jakákoli profesionální nebo fyzická osoba schopná ve smyslu článků 1123 a následujících občanského zákoníku nebo právnická osoba, která navštíví Stránku podle těchto podmínek.
Služby a služby: https://www.secretjardin.com poskytuje klientům:

Obsah: Všechny základní informace obsažené na těchto stránkách, zejména texty – obrázky – videa.

Informace o zákazníkovi: Dále jen „Informace“, které odpovídají všem osobním údajům, které mohou být https://www.secretjardin.com uchovávány za účelem správy vašeho účtu, správy vztahů se zákazníky a pro analytické a statistické účely.

Uživatel: Připojení uživatele internetu pomocí výše uvedeného webu.

Osobní informace: „Informace, které umožňují v jakékoli formě, přímo nebo nepřímo, identifikaci fyzických osob, na které se vztahují“ (článek 4 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978).

Pojmy „osobní údaje“, „subjekt údajů“, „subdodavatel“ a „citlivé údaje“ mají význam definovaný obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679)

 1. Prezentace webu.

Podle článku 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku je uživatelům webových stránek https://www.secretjardin.com jasné, jaká je totožnost různých zúčastněných stran při jeho provádění a monitorování:

Majitel: SRL AGOMOON Základní kapitál 218600 € DIČ: BE0831574070 – Drève de la Courte au Bois 7170 Manage – Belgie
Vedoucí publikace: Agomoon – info@secretjardin.com
Správce publikace je fyzická osoba nebo právnická osoba.
Webmaster: Agomoon – info@secretjardin.com
Hostitel: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francie
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Agomoon – info@secretjardin.com

Šablona právních zmínek nabízená společností Orson.io, online řešení pro vytváření mobilních webových stránek.

 1. Všeobecné podmínky používání webu a nabízených služeb.

Tato stránka představuje dílo ducha chráněného ustanoveními Kodexu duševního vlastnictví a příslušných mezinárodních předpisů. Zákazník nesmí žádným způsobem opakovaně používat, přiřazovat nebo využívat pro svůj vlastní účet všechny prvky nebo díla Stránek nebo jejich část.

Použití stránky https://www.secretjardin.com znamená úplné a úplné přijetí všeobecných podmínek použití popsaných níže. Tyto podmínky použití mohou být kdykoli upraveny nebo doplněny, uživatelé stránek https://www.secretjardin.com se vyzývají, aby je pravidelně konzultovali.

Tento web je uživatelům běžně kdykoli přístupný. O přerušení kvůli technické údržbě však může rozhodnout https://www.secretjardin.com, který se poté bude snažit komunikovat s uživateli před daty a časy zásahu. Web https://www.secretjardin.com je pravidelně aktualizován příslušným https://www.secretjardin.com. Stejným způsobem mohou být právní zmínky kdykoli upraveny: přesto ukládají uživateli, který je vyzván, aby se na něj odkazoval tak často, jak je to možné, aby si jej vzal na vědomí.

 1. Popis poskytovaných služeb.

Web https://www.secretjardin.com má poskytovat informace o všech aktivitách společnosti. Společnost SRL AGOMOON se snaží poskytovat na webu https: // www.secretjardin.com co nejpřesnější informace. Nemůže však nést odpovědnost za nedopatření, nepřesnosti a nedostatky v aktualizaci, ať už jím nebo partnery třetích stran, kteří tyto informace poskytují.

Všechny informace uvedené na webu https://www.secretjardin.com jsou uvedeny jako indikace a pravděpodobně se budou vyvíjet. Informace na webu https://www.secretjardin.com navíc nejsou vyčerpávající. Jsou předmětem změn, které byly provedeny od doby, kdy byly uvedeny do provozu.

 1. Smluvní omezení technických údajů.

Stránka používá technologii JavaScript. Webové stránky nemohou být odpovědné za materiální škody související s používáním těchto stránek. Uživatel webu navíc souhlasí s přístupem na web pomocí nejnovějšího zařízení, které neobsahuje žádné viry, a bude aktualizován prohlížeč poslední generace. Stránka https://www.secretjardin.com je hostována u poskytovatele služeb na území Evropské unie v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně údajů (RGPD: č. 2016-679)

Cílem je poskytnout službu, která zajistí nejlepší míru přístupnosti. Hostitel zajišťuje kontinuitu svých služeb 24 hodin denně, každý den v roce. Vyhrazuje si však právo na co nejkratší dobu přerušit hostitelskou službu, zejména pro účely údržby, za účelem zlepšení infrastruktury, selhání infrastruktury nebo v případě, že služby a služby generují domnělý provoz. nepřirozený.

Společnost SRL AGOMOON a hostitel nemohou nést odpovědnost v případě poruchy internetu, telefonních linek nebo hardwaru a telefonie související zejména s přetížením sítě, které brání přístupu na server.

 1. Duševní vlastnictví a padělky.

SRL AGOMOON vlastní práva duševního vlastnictví a má právo používat všechny prvky dostupné na webových stránkách, včetně textu, obrázků, grafiky, log, videí, ikon a zvuků. Jakákoli reprodukce, zobrazení, úpravy, publikace, úpravy všech nebo části prvků webu, bez ohledu na použité prostředky nebo postupy, je bez předchozího písemného svolení: SRL AGOMOON zakázána.

Jakékoli neoprávněné použití stránek nebo jakýchkoli prvků, které obsahuje, bude považováno za porušení a bude stíháno v souladu s ustanoveními článků L.335-2 a následujících Kodexu duševního vlastnictví.

 1. Omezení odpovědnosti.

SRL AGOMOON vystupuje jako vydavatel stránek. Společnost SRL AGOMOON odpovídá za kvalitu a pravdivost obsahu, který zveřejňuje.

Společnost SRL AGOMOON nemůže nést odpovědnost za přímé nebo nepřímé poškození zařízení uživatele při přístupu na webovou stránku https://www.secretjardin.com a vyplývající buď z používání zařízení, které nesplňuje specifikace uvedené v bodě 4, tj. vzhled chyby nebo nekompatibility.

Společnost SRL AGOMOON také nemůže nést odpovědnost za nepřímé škody (jako například ztráta trhu nebo ztráta šance) vyplývající z používání stránek https: //www.secretjardin.com. Uživatelé mají k dispozici interaktivní prostory (možnost klást otázky v oblasti kontaktů). SRL AGOMOON si vyhrazuje právo vymazat bez předchozího upozornění veškerý obsah zveřejněný v tomto prostoru, který by porušoval platné zákony ve Francii, zejména ustanovení o ochraně údajů. V případě potřeby si společnost SRL AGOMOON také vyhrazuje právo zpochybnit občanskou a / nebo trestní odpovědnost uživatele, zejména v případě rasistické, urážlivé, hanlivé nebo pornografické zprávy, bez ohledu na to, jaké médium je použito (text, fotografie …).

 1. Správa osobních údajů.

Klient je informován o předpisech týkajících se marketingové komunikace, zákonu z 21. června 2014 o důvěře v digitální ekonomiku, zákonu o ochraně údajů ze dne 6. srpna 2004 a obecném nařízení o ochraně údajů (RGPD: č. 2016-679) .

7.1 Odpovědnost za shromažďování osobních údajů

Za osobní údaje shromážděné v rámci vytvoření osobního účtu uživatele a jeho navigace na webu je osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů: AGOMOON. Společnost SRL AGOMOON zastupuje Jacques Bordes, jeho zákonný zástupce

Společnost SRL AGOMOON, která odpovídá za zpracování údajů, které shromažďuje, souhlasí s dodržováním platných zákonných ustanovení. Zejména je na zákazníkovi, aby stanovil účely svého zpracování údajů, poskytl svým potenciálním zákazníkům a zákazníkům od shromáždění jejich souhlasu úplné informace o zpracování svých osobních údajů a vedl záznam o ošetření v souladu s realita. Kdykoli společnost SRL AGOMOON zpracovává osobní údaje, podnikne společnost SRL AGOMOON veškerá přiměřená opatření k zajištění přesnosti a vhodnosti osobních údajů ve vztahu k účelům, pro které je společnost SRL AGOMOON zpracovává.

7.2 Účel shromážděných údajů

Společnost SRL AGOMOON může zpracovávat všechna data nebo jejich část:

 • umožnit navigaci na Stránkách a správu a sledovatelnost služeb a služeb objednaných uživatelem: přihlášení a používání Stránek, fakturace, historie objednávek atd.
 • prevence a boj proti počítačovým podvodům (spamování, hackování …): počítačový hardware používaný pro navigaci, IP adresa, heslo (hash)
 • pro zlepšení navigace na webu: údaje o připojení a využití
 • provádět volitelné průzkumy spokojenosti na https://www.secretjardin.com: e -mailová adresa
 • provádět komunikační kampaně (sms, mail): telefonní číslo, e -mailová adresa

SRL AGOMOON neprodává vaše osobní údaje, které jsou proto používány pouze nezbytně nebo pro statistické účely a analýzy.

7.3 Právo na přístup, opravu a námitky

V souladu s platnými evropskými předpisy mají uživatelé https://www.secretjardin.com následující práva:

 • právo na přístup (článek 15 RGPD) a opravu (článek 16 RGPD), aktualizaci, úplnost údajů Uživatelů právo na uzamčení nebo vymazání údajů Uživatelů osobní povahy (článek 17 RGPD), pokud jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné, zastaralé nebo jejichž sběr, používání, komunikace nebo uchovávání je zakázáno
 • právo kdykoli odvolat souhlas (článek 13-2c RGPD)
 • právo omezit zpracování uživatelských údajů (článek 18 RGPD)
 • právo vznést námitku proti zpracování uživatelských údajů (článek 21 RGPD)
 • právo na přenositelnost údajů, které uživatelé poskytnou, pokud jsou tyto údaje předmětem automatizovaného zpracování na základě jejich souhlasu nebo smlouvy (článek 20 RGPD)
 • právo definovat osud dat Uživatelů po jejich smrti a zvolit, komu https://www.secretjardin.com bude muset sdělit (nebo ne) svá data třetině, kterou dříve určili

Jakmile se SRL AGOMOON dozví o smrti Uživatele a pokud od něj nedostane pokyny, zavazuje se SRL AGOMOON jeho data zničit, pokud se jejich uchování neukáže jako nezbytné pro důkazní účely nebo pro splnění zákonné povinnosti.

Pokud si Uživatel přeje vědět, jak SRL AGOMOON používá jeho Osobní údaje, požádat o opravu nebo nesouhlas s jejich zpracováním, může Uživatel kontaktovat SRL AGOMOON písemně na následující adresu:

AGOMOON – DPO, Agomoon
Drève de la Courte au Bois 7170 Spravovat. Belgie

V takovém případě musí Uživatel uvést Osobní údaje, které by chtěl, aby SRL AGOMOON opravil, aktualizoval nebo vymazal, a to přesnou identifikací kopií dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Na žádosti o vymazání osobních údajů se vztahují povinnosti, které jsou https: //www.secretjardin.com ukládány zákonem, zejména pokud jde o uchovávání nebo archivaci dokumentů. Konečně, https://www.secretjardin.com uživatelé mohou podat stížnost u dozorových úřadů, zejména u CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Nezveřejnění osobních údajů

Společnost SRL AGOMOON má zakázáno zpracovávat, hostovat nebo přenášet informace shromážděné o jejích klientech do země nacházející se mimo Evropskou unii nebo uznané Evropskou komisí jako „nevhodné“ bez předchozího informování zákazníka. Společnost SRL AGOMOON však zůstává bez možnosti výběru svých technických a obchodních subdodavatelů za podmínky, že budou poskytovat dostatečné záruky s ohledem na požadavky obecných předpisů o ochraně údajů (RGPD: n 2016-679).

SRL AGOMOON se zavazuje učinit veškerá nezbytná opatření k zachování bezpečnosti Informací a zejména k tomu, aby nebyly sdělovány neoprávněným osobám. Pokud je však na událost ovlivňující integritu nebo důvěrnost informací o zákazníkovi upozorněna společnost SRL AGOMOON, neprodleně o tom zákazníka informuje a upozorní ho na nápravná opatření. přijato. Navíc SRL AGOMOON neshromažďuje žádná „citlivá data“.

Osobní údaje Uživatele mohou zpracovávat dceřiné společnosti SRL AGOMOON a subdodavatelé (poskytovatelé služeb), a to výhradně za účelem dosažení cílů těchto zásad.

V mezích jejich příslušných atributů a pro výše uvedené účely jsou hlavními osobami, které pravděpodobně budou mít přístup k údajům uživatelů SRL AGOMOON, především zástupci našich zákaznických služeb.

 1. Oznámení incidentu

Ať už je vynaloženo jakékoli úsilí, žádný způsob přenosu přes internet a žádný způsob elektronického ukládání není zcela bezpečný. Nemůžeme proto zaručit absolutní bezpečnost. Pokud se dozvíme o narušení zabezpečení, upozorníme dotčené uživatele, aby mohli podniknout příslušná opatření. Naše postupy hlášení incidentů zohledňují naše zákonné povinnosti, ať už na národní nebo evropské úrovni. Zavázali jsme se plně informovat naše zákazníky o všech záležitostech týkajících se zabezpečení jejich účtu a poskytnout jim veškeré informace, které jim pomohou splnit jejich vlastní požadavky na podávání zpráv o předpisech.

Žádné osobní údaje uživatele stránek https://www.secretjardin.com nejsou publikovány bez vědomí uživatele, vyměňovány, přenášeny, přiřazovány nebo prodávány na jakékoli podpoře třetím stranám. Pouze předpoklad vykoupení https://www.secretjardin.com a práva umožňují přenos těchto informací potenciálnímu kupujícímu, který by měl zase stejnou povinnost ukládat a upravovat údaje pro uživatele webu https: //www.secretjardin.com.

Bezpečnostní

Aby byla zajištěna bezpečnost a důvěrnost osobních údajů a osobních zdravotních údajů, https://www.secretjardin.com používá sítě chráněné standardními zařízeními, jako je firewall, pseudonymizace, šifrování a heslo.

Při zpracování osobních údajů přijímá společnost SRL AGOMOON veškerá přiměřená opatření k ochraně před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením.

 1. Hypertextové odkazy „cookies“ a tagy („tagy“) internet

Web https://www.secretjardin.com obsahuje řadu hypertextových odkazů na jiné weby, zřízené se svolením SRL AGOMOON. Https://www.secretjardin.com však nemá možnost kontrolovat obsah takto navštívených stránek, a proto za tuto skutečnost nenese žádnou odpovědnost.

Pokud se nerozhodnete cookies zakázat, souhlasíte s tím, že je stránka může používat. Tyto soubory cookie můžete kdykoli bezplatně deaktivovat z možností deaktivace, které vám jsou nabízeny a které jsou uvedeny níže, s vědomím, že to může snížit nebo znemožnit přístup ke všem nebo částem služeb nabízených webem.

9.1. „COOKIES“

„Cookie“ je malý informační soubor odeslaný do prohlížeče Uživatele a uložený v Uživatelském terminálu (např. Počítač, smartphone), (dále jen „Cookies“). Tento soubor obsahuje informace, jako je název domény uživatele, poskytovatel internetových služeb uživatele, operační systém uživatele a datum a čas přístupu. Soubory cookie v žádném případě neriskují poškození terminálu Uživatele.

SRL AGOMOON může zpracovávat informace Uživatele týkající se jeho návštěvy Stránek, jako jsou stránky, na které se nahlíží, provedená vyhledávání. Tyto informace umožňují společnosti SRL AGOMOON vylepšit obsah stránek, navigaci uživatele.

Soubory cookie usnadňující navigaci a / nebo poskytování služeb nabízených na těchto stránkách může uživatel nakonfigurovat ve svém prohlížeči, aby se mohl rozhodnout, zda je chce přijmout, aby byly soubory cookie registrovány na webových stránkách. terminál, nebo naopak, že budou zamítnuty, buď systematicky, nebo podle jejich vydavatele. Uživatel může také nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby mu bylo přijetí nebo zamítnutí souborů cookie navrženo včas, než bude pravděpodobně cookie na jeho terminálu zaregistrována. https://www.secretjardin.com informuje uživatele, že v tomto případě je možné, že funkčnost softwaru jeho prohlížeče není k dispozici.

Pokud uživatel odmítne registraci souborů cookie na svém terminálu nebo ve svém prohlížeči, nebo pokud uživatel odstraní ty, kteří jsou tam registrováni, je uživatel informován, že jeho procházení a jeho zkušenosti na webu mohou být omezené. To může také být případ, kdy https://www.secretjardin.com nebo některý z jeho poskytovatelů služeb nedokáže z důvodu technické kompatibility rozpoznat typ prohlížeče používaný terminálem, jazyk a zobrazení nebo zemi, ze které terminál se zdá být připojen k internetu.

Pokud je to relevantní, společnost SRL AGOMOON odmítá veškerou odpovědnost za důsledky související se zhoršeným fungováním stránek a službami, které případně nabízí https://www.secretjardin.com, což má za následek (i) z odmítnutí cookies uživatelem (ii) nemožnost https://www.secretjardin.com zaregistrovat nebo konzultovat soubory cookie nezbytné pro jejich provoz z důvodu volby Uživatele. Pro správu souborů cookie a volby uživatele je konfigurace každého prohlížeče odlišná. Je popsán v nabídce nápovědy prohlížeče, která bude udávat, jak může uživatel změnit svá přání ohledně cookies.

Uživatel se může kdykoli rozhodnout vyjádřit a upravit svá přání ohledně cookies. https://www.secretjardin.com bude také využívat služby externích poskytovatelů služeb, které mu pomohou shromažďovat a zpracovávat informace popsané v této části.

Nakonec kliknutím na ikony věnované sociálním sítím Twitter, Facebook a Linkedin, které se objevují na webových stránkách https://www.secretjardin.com nebo v jeho mobilní aplikaci, a pokud uživatel souhlasil s ukládáním souborů cookie při dalším procházení webových stránek nebo mobilní aplikace https://www.secretjardin.com, Twitter, Facebook a Linkedin mohou také ukládat cookies na vaše zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon).

Tyto typy souborů cookie jsou ukládány na vaše terminály, pouze pokud s tím souhlasíte, pokračováním v navigaci na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci https://www.secretjardin.com. Uživatel však může kdykoli znovu zvážit svůj souhlas s tím, že https://www.secretjardin.com tento typ cookies ukládá.

Aktualizujte předvolby souborů cookie

Článek 9.2. TAGS („TAGS“) INTERNET

https://www.secretjardin.com může příležitostně používat internetové tagy (nazývané také „tagy“ nebo akční tagy, jednopixelové GIFy, transparentní GIFy, neviditelné GIFy a individuální GIFy) a nasazovat je zprostředkovatelem. specializovaného partnera pro webovou analýzu, který se pravděpodobně nachází (a tedy ukládá odpovídající informace, včetně IP adresy Uživatele) v cizí zemi.

Tyto značky jsou umístěny jak v online reklamách, které umožňují uživatelům přístup na Stránky, tak na jejich různých stránkách.

Tato technologie umožňuje společnosti SRL AGOMOON vyhodnotit reakce návštěvníků na Stránky a účinnost jejích akcí (například kolikrát je stránka otevřena a jaké informace jsou konzultovány), jakož i to, že používání této Stránky Uživatelem .

Externí poskytovatel služeb může prostřednictvím těchto značek shromažďovat informace o návštěvnících Stránek a jiných webových stránek, sestavovat zprávy o aktivitě Stránek na adresu https://www.secretjardin.com a poskytovat další služby související s používáním to a internet.

 1. Rozhodné právo a jurisdikce.

Jakýkoli spor v souvislosti s používáním stránek https://www.secretjardin.com podléhá francouzskému právu. S výjimkou případů, kdy to zákon nedovoluje, je výhradní jurisdikce svěřena příslušným soudům Charleroi – Belgie

 

Back To Top
×Zavřít vyhledávání
Vyhledat