skip to Main Content

Článek 1: Preambule

Tyto obchodní podmínky uzavírá na jedné straně společnost Agomoon SPRL, jejíž sídlo se nachází v Drève de la Courte au Bois, 5 – 7170 Manage registrované u Crossroads Bank of Enterprises pod číslem 0831 574 070 ci -dále jen „prodávající“ a na druhé straně jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která si přeje uskutečnit nákup prostřednictvím webových stránek prodávajícího, dále jen „kupující“.

Článek 2: Účel

Cílem těchto prodejních podmínek je definovat smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, jakož i podmínky platné pro jakýkoli nákup uskutečněný prostřednictvím webu prodávajícího, že kupující je profesionál nebo spotřebitel.

Získání zboží nebo služby prostřednictvím tohoto webu znamená, že kupující bez výhrad přijímá tyto podmínky prodeje. Tyto podmínky prodeje mají přednost před ostatními obecnými nebo zvláštními podmínkami, které nejsou výslovně schváleny prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit své podmínky prodeje. V tomto případě budou použitelné podmínky platné v den objednávky kupujícím.

Článek 3: Charakteristiky nabízeného zboží a služeb

Nabízené produkty a služby jsou uvedeny v katalogu zveřejněném na webových stránkách prodávajícího. Ke každému výrobku je přiložen popis vypracovaný dodavatelem. Fotografie v katalogu jsou co nejvěrnější, ale nemohou zajistit dokonalou podobnost s nabízeným produktem, zejména s ohledem na barvy. Tyto produkty a služby jsou nabízeny v mezích dostupných zásob. Pokud jsou i přes jeho úsilí všechny položky nebo jejich část nedostupné, informuje prodávající kupujícího co nejdříve e -mailem a nabídne mu možnost vybrat si mezi čekáním nebo zrušením bez poplatku objednávku nedostupných položek. Dostupné položky budou doručeny normálně.

Článek 4: Sazby

Ceny produktů a služeb zobrazené na webu jsou uvedeny ve všech zahrnutých daních (DPH a další příslušné daně). Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny. Ceny platné pro objednávku jsou však ceny platné v době jejího potvrzení. Uvedené ceny nezahrnují náklady na zpracování objednávky, dopravu a dodání za předpokladu, že probíhají v níže uvedených zeměpisných oblastech.

Článek 5: Geografické zóny

Online prodej produktů a služeb uvedených na webových stránkách prodávajícího je omezen na kupující, kteří mají bydliště v Evropské unii, a na dodávky požadované v této zeměpisné oblasti.

Článek 6: Objednávky

Kupující, který chce koupit produkt nebo službu, musí:

  • vyplňte identifikační formulář, ve kterém uvede všechny požadované údaje, nebo uveďte své zákaznické číslo, pokud ho má;
  • vyplňte online objednávkový formulář se všemi referencemi na vybrané produkty nebo služby;
  • potvrdit jeho objednávku poté, co ji zkontroloval;
  • provést platbu za předepsaných podmínek;
  • potvrďte svou objednávku a platbu. Potvrzení objednávky znamená přijetí těchto podmínek prodeje, potvrzení dokonalé znalosti a zřeknutí se vlastních nákupních podmínek nebo jiných podmínek.

Všechny poskytnuté údaje a zaznamenané potvrzení budou hodné důkazu transakce. Potvrzení bude stát za podpis a přijetí transakcí. Prodávající bude informovat e-mailem o potvrzení zaznamenané objednávky.

Článek 7: Právo na odstoupení

V souladu se zákonem má spotřebitel právo oznámit prodávajícímu, že se vzdá svého nákupu, a to bez sankcí a bez uvedení důvodu, do 14 pracovních dnů ode dne následujícího po dni dodání produktu nebo uzavření smlouvy o poskytování služeb . Toto právo na zrušení nepatří profesionálnímu kupujícímu.

Během této lhůty musí spotřebitel oznámit svůj úmysl odstoupit e -mailem a vrátit na své náklady a riziko produkt dodaný do sídla společnosti Agomoon SPRL: Drève de la Courte au Bois, 5 – 7170 Manage. Produkty musí být vráceny v původním obalu, nepoškozené, spolu s veškerým příslušenstvím, uživatelskou příručkou a fakturou / originálním dodacím listem. Vrácené produkty nesmí být vybaleny, rozbaleny, použity žádným způsobem. Zboží, které je neúplné, poškozené, špinavé nebo znečištěné zákazníkem, nebude převzato zpět. Prodávající do 30 dnů po přijetí vrácení zboží souhlasí s vrácením případné platby, s výjimkou nákladů na dopravu.

Není -li dohodnuto jinak, spotřebitel nesmí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy:

  1. poskytování služeb, jejichž výkon byl zahájen se souhlasem spotřebitele před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. dodávka produktů vyrobených podle specifikací spotřebitele nebo jasně přizpůsobených nebo které ze své podstaty nelze znovu odeslat nebo je pravděpodobné, že se rychle zhorší nebo vyprší jejich platnost;
  3. dodání zvukového nebo obrazového záznamu nebo počítačového softwaru uvolněného spotřebitelem;
  4. dodávky novin, periodik nebo časopisů.

Článek 8: Platební podmínky

Objednané položky zůstávají naším výhradním vlastnictvím až do úplného zaplacení objednávky kupujícím. Platba je splatná ihned po objednávce, včetně produktů předobjednaných. Zákazník může platit kreditní kartou, Visa nebo Mastercard. Prodávající podle svého uvážení může také autorizovat platbu bankovním převodem; v tomto případě bude objednávka zpracována pouze v den přijetí finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího.

Zabezpečenou online platbu kreditní kartou provádí náš poskytovatel plateb. Přenesené informace jsou podle stavu techniky šifrovány a nelze je číst během přenosu v síti.

Závazek platit daný kartou je neodvolatelný. Sdělením svých bankovních údajů v době prodeje zákazník zmocňuje prodávajícího k inkasu z jeho karty částkou související s uvedenou cenou. Zákazník potvrzuje, že je zákonným vlastníkem karty, ze které má být stržena částka, a že je ze zákona oprávněn ji používat. V případě chyby nebo nemožnosti odepsat z karty je prodej okamžitě vyřešen právem a objednávka zrušena.

Článek 9: Dodávky

Dodávky se provádějí na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, která může být pouze v dohodnuté zeměpisné oblasti. Zboží je přepravováno na riziko prodávajícího do doby dodání zboží na dodací adresu uvedenou kupujícím. Od tohoto okamžiku přebírá rizika kupující sám. Dodací lhůty jsou pouze orientační; pokud překročí třicet dní od objednávky, může být kupní smlouva ukončena a kupujícímu vráceno peníze.

Článek 10: Záruka

Pokud jde o spotřebitele, prodávající zaručuje výrobky, které prodává, a služby, které poskytuje, v souladu se zákonem ze dne 1. září 2004 o ochraně spotřebitele v případě prodeje spotřebního zboží (články 1649 až 1649 okt. Občanského zákoníku) . V případě nevyhovění prodaného výrobku zjištěného do 2 měsíců od dodání zboží musí spotřebitel co nejdříve přesným způsobem upozornit prodávajícího doporučeným dopisem nebo e-mailem. Tato záruka se vztahuje pouze na stávající vady shody v době dodání zboží. Na vady nebo poškození v důsledku nesprávného použití, jako je poškození vodou, oxidace, pád nebo šok, nedbalost a opotřebení, se nevztahuje záruka. Obdobně opravy prováděné techniky neschválenými dodavatelem budou mít za následek zrušení záruky. Faktura nebo dodací list slouží jako záruka a musí být uchovávány spotřebitelem a předloženy v originále. Pokud je výrobek používán pro jiné než soukromé účely, platí podmínky omezené záruky výrobce / dodavatele.

Článek 11: Ručení

Prodávající je v procesu online prodeje vázán pouze povinností prostředků; nemůže nést odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z používání internetové sítě, jako je ztráta dat, narušení, viry, přerušení služby nebo jiné nedobrovolné problémy. Údaje na webu jsou také poskytovány v dobré víře. Navrhované odkazy na stránky výrobců a / nebo partnerů slouží k informačním účelům. Prodávající nenese odpovědnost za informace z těchto stránek.

Článek 12: Duševní vlastnictví

Všechny prvky stránek prodávajícího jsou a zůstávají jeho výhradním duševním vlastnictvím. Nikdo není oprávněn reprodukovat, využívat, znovu vysílat nebo používat k jakémukoli účelu, byť částečně, prvky webu, které jsou softwarové, vizuální nebo zvukové. Jakýkoli jednoduchý odkaz nebo hypertext je bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přísně zakázán.

Článek 13: Osobní údaje

Veškeré osobní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky uchovává prodávající nebo jeho spolupracovníci a mohou být předány společnostem, se kterými prodávající – nebo jeho dodavatelé – spolupracují, pokud je taková komunikace nezbytná pro vyřízení objednávky. příkaz. Uživatel také autorizuje prodávajícího, aby tyto údaje používal k vytváření statistik za účelem zlepšování svých stránek, zboží a služeb, které nabízí. Tyto informace mohou být také použity k tomu, aby bylo možné jakýmkoli způsobem sdělovat informace týkající se obchodních aktivit prodávajícího jeho zákazníkům. Prodávající nakonec uchovává osobní údaje, aby usnadnil následné objednávky. Prodávající souhlasí, že ostatní nezveřejní informace, které má, jiné společnosti nebo jiné společnosti. Údaje uchovávané prodávajícím lze kdykoli vyžádat a na požádání opravit.

Článek 14: Důkaz

Strany přijímají v rámci svých vztahů elektronické důkazní prostředky (například: e -mail, zálohy počítačů, …).

Článek 15: Řešení sporů

Na současné podmínky prodeje on -line se vztahují belgické zákony. V případě sporu jsou příslušnými soudy sídla prodávajícího, s výjimkou závazných ustanovení o veřejném pořádku.

Agomoon SPRL
Drève de la Courte au Bois, 5
7170 Spravovat
BE0831.574.070
info@secretjardin.com
+32 265 237 82

Back To Top
×Zavřít vyhledávání
Vyhledat